Glyphicons Halflings 图标包

 • 调整
 • 警报
 • 居中对齐
 • 对齐对齐
 • 左对齐
 • 右对齐
 • 苹果
 • 向下箭头
 • 左箭头
 • 箭头的权利
 • 箭头
 • 星号
 • 婴儿配方奶粉
 • 向后的
 • 禁止圈
 • 条码
 • 电池
 • 电池
 • 电池
 • 电池
 • 电池充电
 • 电池充满
 • 床
 • 钟
 • 主教
 • 比特币
 • 黑板
 • 大胆的
 • 书
 • 书签
 • 公文包
 • 错误
 • 建筑
 • 扩音器
 • 日历
 • 照相机
 • CD
 • 证明书
 • 检查
 • 雪佛龙下跌
 • 雪佛龙左
 • 雪佛龙的权利
 • 雪佛龙上涨
 • 圆圈箭头
 • 圆左箭头
 • 圆形箭头的权利
 • 循环箭头上
 • 云
 • 云下载
 • 云上传
 • 咖啡杯
 • COG
 • 崩溃
 • 塌顶
 • 评论
 • 压缩
 • 复制
 • 版权标记
 • 信用卡
 • 立方体的黑色
 • 餐具
 • 仪表板
 • 方向
 • 方向向下
 • 方向左
 • 方向正确
 • 方向了
 • 方向
 • 显示
 • 门
 • 下载
 • 下载ALT
 • 重复
 • 耳机
 • 编辑
 • 教育
 • 弹出
 • 信封
 • 均衡器
 • 擦除
 • 欧元
 • 叹号
 • 扩大
 • 出口
 • 闭上眼睛
 • 睁开眼睛
 • FaceTime视频
 • 快速后退
 • 快速前进
 • 文件
 • 电影
 • 滤波器
 • 火
 • 旗帜
 • 闪光
 • 软盘
 • 软盘打开
 • 软盘删除
 • 软盘保存
 • 软盘保存
 • 夹闭
 • 打开文件夹
 • 字体
 • 向前地
 • 全屏
 • 气体
 • 英镑
 • 礼物
 • 玻璃
 • 地球
 • 粮食
 • 组
 • 手放下
 • 左手
 • 右手
 • 手上
 • 哈希
 • 高清视频
 • 硬盘
 • 头
 • 耳机
 • 心
 • 心空
 • 家
 • 沙漏
 • 冰棍
 • 雪糕的味道
 • 进口
 • 收件箱
 • 左缩进
 • 右缩进
 • 信息标志
 • 斜体
 • 钥匙
 • 国王
 • 骑士
 • 灯
 • 叶
 • 水平
 • 链接
 • 列表
 • 列表ALT
 • 列表编号
 • 名单上
 • 锁
 • 登录
 • 注销
 • 磁铁
 • 地图标记
 • 菜单
 • 菜单上的汉堡
 • 左侧的菜单
 • 右键菜单
 • 菜单上
 • 减
 • 减号
 • 模态窗口
 • 移动
 • 移动广场
 • 音乐
 • 新窗口
 • 笔记
 • 注意空
 • 对象的底端对齐
 • 水平对齐对象
 • 对象左对齐
 • 对象右对齐
 • 对象顶端对齐
 • 对象的垂直对齐
 • 远离的
 • 油
 • 好 啊
 • 好的圈
 • 好的标志
 • 打开
 • 打开文件
 • 选择水平
 • 选择垂直
 • 配对
 • 回形针
 • 段
 • 停车场
 • 糊
 • 暂停
 • 典当
 • 铅笔
 • 电话
 • 电话ALT
 • 照片
 • 扑满
 • 飞机
 • 玩
 • 打圈
 • 加
 • 加号
 • 打印
 • 图钉
 • QR码
 • 女王
 • 问题的迹象
 • 随机
 • 记录
 • 记录空
 • 反映X
 • 反映Y
 • 刷新
 • 登记标志
 • 去除
 • 拆下圆
 • 删除标志
 • 重复
 • 调整充分
 • 调整水平
 • 调整小
 • 调整垂直
 • 转发
 • 路
 • 左旋转
 • 右旋转
 • 卢布
 • 节约
 • 保存文件
 • 保存的
 • 规模
 • 剪刀
 • 截图
 • SD视频
 • 搜索
 • selectbox
 • 发送
 • 分享
 • 分享ALT
 • 购物车
 • 信号
 • 雪花
 • 分类
 • 按字母排序
 • 按字母排序的ALT
 • 排序的属性
 • 通过属性ALT排序
 • 排序顺序
 • 按ALT排序
 • 排序
 • 声音
 • 声音
 • 声音
 • 声音杜比
 • 音响系统
 • 明星
 • 星空
 • 星半
 • 统计
 • 后退一步
 • 向前一步
 • 停止
 • 下标
 • 字幕
 • 太阳镜
 • 阳光
 • 上标
 • 同步
 • 标签
 • 标签
 • 任务
 • 帐篷
 • 终端
 • 文本的背景
 • 文本颜色
 • 文字高度
 • 文字大小
 • 文字宽度
 • TH
 • 世纪大
 • 日列表
 • 大拇指朝下
 • 竖起大拇指
 • 打上钩
 • 时间
 • 色彩
 • 塔
 • 转移
 • 垃圾
 • 树的针叶
 • 树落叶
 • 三角形的底
 • 三角形的左
 • 三角形的权利
 • 三角形的顶部
 • 选中
 • 上传
 • 美元
 • 用户
 • 音量
 • 量了
 • 音量
 • 警告标志
 • 扳手
 • 日元
 • 放大
 • 缩小
查看 4194
数量 300
评分 3504
格式 PNG / PSD / EPS / CDR / SVG
大图 600PX / 900PX / 1200PX
下载链接
font-face
png 文件
svg 文件
cdr 文件
EPS 文件
ppm 文件
Glyphicons Halflings 评论
上传我的图标
free
fatih
@ 陈芳明
最大数据的免费矢量图标.
521K
210
508
505
相关的图标包
最新增加的图标 更多...
 • 地球
 • 图表
 • 铺设的三角形
 • 心血管内科
 • 购物车
 • 开始
 • 显示图
 • 形状
 • B位置处
 • 选项卡图n
 • 心
 • 海滩明信片
 • 三份
 • 图表
 • 总部
 • 第三方
 • 开始操作
 • 心
 • 终端窗口
 • 趋势图
 • 卷带式
 • 写一篇文章
 • 流程图
 • 平坦的世界
 • 左下
 • 底部对齐对象
 • 购物车
 • 产后恢复
 • 住宅小区
 • 图表
 • 图表
 • 购物车的选择
 • 苏岩产品类移动云的SaaS系统页面图标我的帐户的一部分
 • 捷克
 • 购物车
 • 母鸡窝小鸡孵育
最新增加的字体 更多...
華康古印體龙飞凤舞中国文字之美
華康古印體 | 大小: 6.57 MB | 版本: 21 , 1995:1.00,
使用
收藏
163 收藏/ 354 推荐/ 251910 使用/ 953 评论
方正细圆简体龙飞凤舞中国文字之美
方正细圆简体 | 大小: 2.86 MB | 版本: 4.00
使用
收藏
225 收藏/ 781 推荐/ 99270 使用/ 814 评论
锐字云字库行草体龙飞凤舞中国文字之美
锐字云字库行草体 | 大小: 6.6 MB | 版本: .. : 02161995388 :2770851733 :
使用
收藏
513 收藏/ 470 推荐/ 225270 使用/ 409 评论
邢世新硬笔行书简体龙飞凤舞中国文字之美
邢世新硬笔行书简体 | 大小: 6.4 MB | 版本: 1.0
使用
收藏
386 收藏/ 635 推荐/ 144180 使用/ 201 评论
金文大篆刻龙飞凤舞中国文字之美
金文大篆刻 | 大小: 3.31 MB | 版本: 1.00 1, 2007,
使用
收藏
606 收藏/ 602 推荐/ 135900 使用/ 969 评论